Generalforsamling d. 12-2-2020

Indkaldelse til Generalforsamling

onsdag d. 12. februar 2020, kl. 19.00

 

Stevns Foto Klub indkalder til Ordinær generalforsamling.

Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsrapport for 2019
  5. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for 2020
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 i lige år)

 

På valg er:

Bente Magelius der modtager genvalg

Hans Jørgen der modtager genvalg

Valg af 2. suppleant til bestyrelsen (for 2 år)

Marianne Jakobsen der ikke modtager genvalg

 

Valg af bilagskontrollant (for 1 år) på valg er Pia Schumann

Valg af bilagskontrollantsuppleant (for 1 år) på valg er Poul-Erik Hansen

 

 

Indkomne forslag og det reviderede regnskab udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Det er muligt at opstille til en post på generalforsamlingen.

Alle aktive medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

På bestyrelsens vegne 

Bente Magelius

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 4. februar 2020.

 

Skriv et svar