Generalforsamling d. 14-2-2024

Stevns Fotoklub Indkalder til:

Ordinær generalforsamling på Tinghuset Algade 8 Store Heddinge

ONSDAG d. 14. Februar 2024  kl.19:00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsrapport for 2023
  5. Forelæggelse og godkendelse af budgetforslag for 2024
  6. Indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent for 2025
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2 på lige år)

På valg er:  Bente Magelius       modtager genvalg

Hans Jørgen Olsen   modtager genvalg

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (for 2 år)

På valg er:   Stig Persson                modtager genvalg

  1. Valg af bilagskontrollant (for 1 år) på valg er Pia Schumann
  2. Valg af bilagskontrollant-suppleant (for 1 år) på valg er Poul-Erik Hansen Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 04. februar 2024.
Indkomne forslag og det reviderede regnskab udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Det er muligt at opstille til en post på generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

På bestyrelsens vegne

Gurli Larsen

Skriv et svar